Художні особливості ліричних пісень

Найперше слід відмітити, .що ці пісні правдиві,- реалістичні, оскільки в них безпосередньо відображено родинне та суспільне життя і внутрішній світ людей, які жили в. різні історичні епохи. Визначальною ознакою змісту пісень є також непримиренне ставлення – до несправедливості, визиску, пригнічення в громадському й родинному побуті. У ліричних піснях народ висловив свої устремління до справедливого суспільного ладу, доброзичливих, щирих, дружніх стосунків між людьми, виразив свою мрію про особисту золю кожного, про життя, достойне чесного

трудівника. Варіантність тексту пісень зумовлена не тільки прагненням кожного з колективних авторів збагатити зміст її, удосконалити форму, а й бажанням висловити свої власні почуття, переживання, роздуми.

Позитивним героєм ліричних пісень є трудова людина, справедлива й принципова, гуманна й щира, непримиренна до зла в усіх виявах, сміливо його викриває й засуджує, сповнена рішучості боротися з ним. Ці персонажі зображені з сердечним теплом, глибокою повагою та приязню. У сатиричному плані відтворюються негативні персонажі – визискувачі, грабіжники, недоброзичливці, аморальні люди, що втратили честь і

совість.

Як і в літературній ліриці, образ-персонаж створюється через розкриття його внутрішнього світу – почуттів, переживань, настроїв, роздумів; дещо менше уваги приділяється доказу життєвих обставин, що їх викликали.

Найхарактернішим для народної лірики є використання постійних епітетів, сталих порівнянь, уособлень, повторів (зокрема, тавтології), паралелізму, антитези. Вживаються, звичайно, й інші художні’засоби, але меншою мірою. Для виразнішого відтворення внутрішнього стану чи обставин життя часто використовуються образи предметів і явищ природи. Чимало є пісень, що починаються пейзажною мініатюрою, змальованою в одному чи кількох рядках. Деталі природи часом стають епітетами (“ой матінко-зірко” тощо), кладуться в основу порівнянь (“дівчина вийшла, як зоря-зійшла*-) або паралелізмів (червона калина похилилася – рідна Україна зажурилася, розлилися круті бережечки – пожурилися славні козаченьки, пов’язана з пучечки калина – нещасна невістка, туркоче голубів пара – милуються закохані тощо).

Віршова форма ліричних пісень має свої особливості. Ведучи спостереження над текстом цих творів, ви переконалися, що кількість складів у рядках може бути різна, але ця різниця становить найчастіше всього, два-три склади.

Своєрідністю позначені рими й спосіб римування. Лексеми, що римуються, можуть належати до різних частин мови, проте найчастіше – це дієслова. Одна “рима іноді зв’язує три рядки – потрійна (шарувати – драти – в’язати). Найчастіше римування перехресне, причому римуються лише парні рядки. Однак чимало пісень з паралельним (суміжним) римуванням. Іноді римування невпорядковане, вільне. Трапляються і внутрішні рими: римуються слова одного рядка (“та й бийте, не робійте”). Багато рядків “холостих”.

Строфа, як правило, чотирирядкова, рідше – дворядкова, ще рідше текст ділиться на строфоїди, тобто різнорядкові частини тексту. У багатьох піснях немає строф це астрофічні твори.

Докладніше про римо-ритмічні особливості народного вірша ви дізнаєтеся в наступному класі.

Оскільки словесний текст виникає в процесі співу, між змістом і настроєм та характером мелодії завжди існує найтісніший взаємозв’язок, причому мелодія надає словесному тексту ще більшої краси й сили.

Українська народна пісня за багатство змісту, поетичнісь форми, красу мелодії користується великою популярністю в усьому світі.

1. Які є фольклорні роди?

2. Назвіть основні жанри народної лірики.

3. Коли й за яких обставин могли виникнути народні пісні?

4. Про що співається в родинно-побутових піснях?

Б. Розкажіть, коли й за яких умов складалися пісні кожного з різновидів соціально-побутових творів. Які теми Е них висвітлюються? Які образи-персокажі є центральними?

6. Якими ознаками характеризується зміст ліричних пісень?

7. Поясніть, яку роль у піснях відіграють образи природи. Наведіть приклади.

8. Які художні засоби мови характерні для ліричних пісень? Ілюструйте свою відповідь прикладами.

9. Пригадайте особливості віршової форми думи. Чим подібні вони до віршової форми ліричних пісень? Чим відмінні?

10. Чому українська народна пісня користується великою популярністю в

Усьому світі?

Завдання додому. 1. З вміщених у підручнику пісень вивчіть напам’ять ті, які вам сподобалися.

2. Протягом місяця запишіть гід старших давні й сучасні народні пісні; укладіть з них збірничок під назвою “Наша дума – наша пісня”, “ЩСЕЯ – духовний хліб народу” або якоюсь іншою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)


Художні особливості ліричних пісень

Categories: Твори з української літератури

Links