Жанрові пріоритети літератури реалізму – ДОБА РЕАЛІЗМУ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ

ДОБА РЕАЛІЗМУ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Жанрові пріоритети літератури реалізму

Недаремно багато письменників, які стояли на межі цих епох, у ранні (романтичні) етапи своєї творчості здебільшого писали поетичні твори, а в наступні (наближені до реалізму) – ставали прозаїками. Це можна побачити на прикладі творчості О. Пушкіна та М. Лермонтова.

Щодо жанрових пріоритетів, то слід зазначити, що середина ХІХ ст. – період домінування реалістичного соціального роману. Саме цей жанр давав змогу найповніше

відтворити картини життя суспільства та найглибше дослідити його проблеми, що й було одним з головних завдань реалістів. У цьому жанрі могли знайти втілення найрізноманітніші аспекти реального життя. Недаремно Стендаль вимагав від письменників підкорення “залізним законам реального світу”, а роман називав дзеркалом, “з яким ідемо великою дорогою. То воно віддзеркалює синь небосхилу, то брудні калюжі й вибоїни”, і якщо в цім дзеркалі з’являються не зовсім естетичні речі, то в цьому слід винуватити не дзеркало, а тих, кому слід упорядковувати шляхи…

За тематикою романи можна умовно поділити

на сімейно-побутові, соціально-побутові, політичні, історичні, психологічні, романи виховання, кар’єри тощо.

У реалістичному романі ХІХ ст. зазвичай глибоко аналізується психологія персонажів, що дає підставу вести мову про соціально – психологічний роман. Специфічні художні можливості цього жанру виявилися особливо співзвучними естетичним вимогам часу. Творчість видатних реалістів-романістів Стендаля, О. де Бальзака, Г. Флобера, Ч. Діккенса, Е. Золя, Ф. Достоєвського, Л. Толстого піднесла на новий, вищий ступінь найкращі традиції літератури попередніх епох.

Порівняльна характеристика романтизму і реалізму

Романтизм

Реалізм

Загальні параметри

Неприйняття буденності, утеча від неї (зокрема – наявність “двох світів”)

Детальне зображення реального життя, дослідження закономірностей його розвитку

Абсолютизація творчої уяви митця

Домінування наукових методів підходу до зображуваного: дослідження та пояснення явищ і закономірностей реального життя

Заперечення раціоналізму, прагнення до всього ірраціонального, містичного; звеличення “життя духу”, культ почуттів

Логічність, “раціоцентризм”, детальне дослідження та майже науковий аналіз зображуваного

Романтична умовність, ідеалізація, надмірне згущення фарб

Принцип життєподібності, аналіз суспільних, зокрема економічних, аспектів, особистості

Історизм романтизму (історичний та місцевий колорит) – це переважно пишна декорація, розкішне тло твору

Історизм реалізму (чітке усвідомлення плинності, мінливості часу) – це засіб дослідження першовитоків та історичних коренів певних суспільних явищ

Загальні параметри

Романтизація минулого

Увага до проблем сучасності

Ігнорування буденності, естетизація усього екзотичного, незвичайного, ексклюзивного

Естетичне “узаконення” раніше “неестетичних” тем, образів, мотивів: описів буденної праці, жахливих умов життя нижчих прошарків суспільства, потворних у своїй тупості та ницості людей різних суспільних станів

Акцент на усьому ексклюзивному, несхожому, неповторному

Пошук спільного й типового навіть у неподібному

Домінування естетико-гедоні – стичної (естетична насолода) функції мистецтва

Домінування когнітивної (пізнавальної) і дидактичної (виховної) функцій мистецтва

Герой літературного твору

“Винятковий характер у виняткових обставинах”

“Типовий характер у типових обставинах”

Загадковий одинак-індивідуаліст, який перебуває в полоні фатальних пристрастей

Людина конкретної професії, яка займається своєю буденною роботою: селянин, робітник, чиновник, лихвар, слідчий

Носій однієї незмінної пристрасті

Складна суперечлива особистість, яка постійно змінюється

Самотня людина, вигнанець суспільства

Взаємодія людини і суспільства; роль природно-історичного середовища у формуванні і розвитку людини та суспільства

Герой має загадкове минуле

Життя персонажа описане надзвичайно детально

Художній час і простір

Зображення далеких епох (передовсім доби Середньовіччя)

Зображення добре знайомої читачам сучасності

Незвичайні, екзотично-далекі (часто вигадані) краї

Реальні, добре знайомі читачам місця

Система жанрів

Перевага ліричних жанрів

Перевага епічних жанрів

Поміж жанрів епосу – домінування історичного роману

Поміж жанрів епосу – домінування соціально-психологічного роману (про сучасність)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Жанрові пріоритети літератури реалізму – ДОБА РЕАЛІЗМУ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ