Двоскладне Просте РЕЧЕННЯ. Головні ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Варіант 1

1. Двоскладним називається речення, яке… А Має завершену думку. Б Має другорядні члени речення. В Має підмет і присудок. Г Має граматичну основу (предикативний центр).

2. У реченні Почалися виступи, що позначилися на довгій, але блискучій спортивній кар’єрі Марії Ковач ( І. Конончук ) простий підмет, що у підрядній частині, виражено… А Іменником. Б Займенником. В Прикметником. Г Сполучником.

3. Визначте підмет у реченні Це “добре” звучало тепер м’яко, як сердечна просьба ( О. Гончар ) . А Це. Б “Добре”. В М’яко. Г Це “добре”.

4.

У яких випадках підмет виражається вигуком або службовим словом?

А Якщо вигук або службове слово виконує функцію підмета.

Б Таких випадків не існує.

В Якщо вигук або службове слово стоїть на початку речення. Г Якщо вигук або службове слово є частиною цілого висловлювання і входить до складу підмета.

5. Укажіть граматичну основу у реченні Жити – це не значить тільки брати … ( Д. Ткач ) . А Підмет – брати, присудок – жити.

Б Підмет – жити, присудок – це не значить тільки брати. В Підмет – жити, присудок – брати. Г Підмет – жити, присудок – не значить тільки.

6.

Укажіть вид підмета у реченні Сільське господарство країни багатогалузеве ( З підручника ) .

А Простий, іменний.

Б Складений.

В Складний.

Г Складний, іменний.

Варіант 2

1. Укажіть вид підмета у реченні Дмитро Іванович ніколи не дозволяв собі запізнень. А Простий, іменний. Б Складений. В Складний. Г Складний, іменний.

2. Укажіть присудок у реченні Попливла б я на схід сонця … ( Леся Українка ) . А Попливла б. Б Попливла. В Попливла б я. Г Схід сонця.

3. Визначте вид присудка у реченні Ти матимеш змогу перевірити всі можливі варіанти. А Простий, дієслівний. Б Простий, іменний. В Складений, іменний. Г Складений, дієслівний.

4. Визначте вид присудка у реченні Гарним був тоді Київ … А Простий, дієслівний. Б Простий, іменний. В Складений, іменний. Г Складений, дієслівний.

5. Визначте вид присудка у реченні Марта була ще дитина ( М. Стельмах ) . А Простий, дієслівний. Б Простий, іменний. В Складений, іменний. Г Складений, дієслівний.

6. Присудок, утворений з двох, трьох чи чотирьох компонентів, які є комбінацією складених присудків, називається… А Простим. Б Складним.

В Складеним.

Г Визначення хибне.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Двоскладне Просте РЕЧЕННЯ. Головні ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ