Тема громадянськоi вiйни в романi Ю. Яновського “Вершники”

“Вершники” Ю. Яновського Ї роман про громадянську вiйну на Украiнi. (Ю. Яновського справедливо називають новатором в украiнськiй лiтературi XX столiття. Вiн один iз представникiв неоромантичноi течii, мабуть, тому роман в новелах “Вершники” найменший за обсягом i найзмiстовнiший за тематикою роман про громадянську вiйну на Украiнi.) II. Жахливi сторiнки iсторii Украiни на сторiнках роману “Вершники”.

1. Своєрiднiсть i оригiнальнiсть роману. (“Вершники” Ї роман у новелах, кожна з яких є розповiддю про громадянську вiйну, про тi полiтичнi

сили, якi були в тi буремнi роки. Те, що новели не пов’язанi одним сюжетом, дало змогу авторовi сказати все, що було на серцi i не вiдiйти вiд iсторичноi правди. Сказати те, що не мiг сказати вголос.) 2. Роман “Вершники” Ї це болючi роздуми митця про непростий час нашоi iсторii. (У своєму творi Ю. Яновський показує трагедiю украiнського народу 20-х рокiв XX столiття, яка полягала в змiнi родинних i народних цiнностей заради якихось нових, невiдомих, трагедiю братовбивчоi вiйни. Ця вiйна, наголошує автор, пройшла не лише територiєю Украiни, а й по людських долях.) 3. Полiтичнi настроi у 20-тi роки XX на сторiнках роману “Вершники”.
(Роман “Вершники”, вiдображаючи подii громадянськоi вiйни в Украiнi, розкриває полiтичнi платформи рiзних партiй та iх ставлення до описуваних подiй. Народ мусив орiєнтуватися у полiтичних концепцiях денiкiнцiв, петлюрiвцiв, махновцiв, бiльшовикiв. Це було непросто!) НI. Роман “Вершники” Ю. Яновського та його антивоєнна спрямованiсть. (Майстернiсть i оригiнальнiсть роману “Вершники” в тому, що Ю. Яновський у страшнi роки репресiй i голодомору зумiв написати його так, що однi читали буква в букву, а iншi Ї мiж рядками. Бо хiба “революцiйнi iдеали” переважили терор i голод, епiдемii, зруйновану промисловiсть i сiльське господарство, що загальмувало розвиток нашоi держави на десятирiччя, втрату загальнолюдських моральних принципiв? У своєму щоденнику Ю. Яновський записав: “…I думав я не тiльки те, що писав у книжках”. Тож читайте “Вершники” i мiж рядками, якщо хочете зрозумiти Ю. Яновського.)

Твір на тему: Тема громадянськоi вiйни в романi Ю. Яновського “Вершники”


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Тема громадянськоi вiйни в романi Ю. Яновського “Вершники”