Стилістична диференціація лексики СУМ

Слово не тільки називає предмет, дію, ознаку, поняття, а й оцінює відповідне явище дійсності, сигналізує про нейтральне або ж підкреслено позитивне чи негативне ставлення до нього з боку мовця. Одже, крім номінативної, слово виконує також оцінно-експресивну фун-ю. Оцінки виражаються в усному і писемному мовленні за допомогою спеціально зібраних лексичних засобів, зорієнтованих на функціональні стилі мови. Відмінності між стилями знаходять безпосереднє відображення у стилістичній диференціації лексики. Значній частині слів не властиве закріплення

за якимось стилем. Вони утворюють розряд міжстильової лексики. Вона хар-ся нейтральністю експресивно-оцінних значень у всіх стилях. Цьому розрядові протиставляється стилістично-забарвлена лексика, вживання якої становить одну з найважливіших ознак певного функц. стилю. До цього розряду належить: 1.лексика усного мовлення > для неї характерне: використання слів з виразним експресивно-оцінним позитивним чи / негативним забарвленням: матінка; просторічна лексика: шарахнути – вдарити – вибухнути; електричка – електропоїзд; Експресивна розмовно – побутова лексика виконує важл. стиліст.
роль у текстах худ. літ-ри, де вона служить засобом відтворення живого мовлення, а через них – хар-ки персонажів. Саме цей шар лексики включає найбільшу кількість позалітературних елементів (просторіччя, діалектизми тощо). 2. лексика писемного мовлення (книжна лексика – писемним мовленням послуговується офіційно-діловий, науковий, публіцистичний стилі. а) лексика офійійно-ділового стилю має кілька різновидів: канцелярсько-діловий; державного управління; юридичний; дипломатичний. До найважл. ознак лексики цього стилю належать: точність, конкретність, лаконічність, вживання слів лише в прямому значенні, уніфікація спеціальної термінології. Лексика офіційно-ділового стилю вживається у різного типу ділових паперах. б) лексика публіцистичного стилю > публіцистичний стиль розрахований на здійснення впливу на аудиторію.

П. стиль поєднує ознаки наук. стилю і худ. Найбільшою мірою представлена суспільно-політ. лексика (демократія, гуманізм); лексика урочисто-піднесеного звучання (героїзм, вічний, доблесть); абстрактна лексика, лексика викривальної семантики (мракобіс, душитель). в) лексика наукового стилю > цей стиль виконує, насамперед, інформативну фун-ю. Виділяється загальногалузева абстрактна лексика, яка властива усім галузям науки (тип, видозміна, розвиток тощо). Термінологічна лексика окремих галузей об’дн-ся у відносоно-замкнені підсистеми, яким властива однозначність, дефінітивність, відсутність експресивно-оцінних нашарувань. г) лексика худож. стилю > осн. фун-я цього стилю – естетична, яка нашаровується на комунікативну. У цьому стилі найяскравіше виявл-ся лексичне багатство мови. Характерне: вживання слів у прям / переносному значеннях, використання усіх засобів виразності та образності + широкий вияв авторської індивід-ті. Специфіка худ. мовлення полягає в тому, що в мові худ. літ-ри використов-ся елементи усіх стилів, що дає підстави деяким мовознавцям не розглядати його як окремий функц. стиль.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Стилістична диференціація лексики СУМ