Здоров’я і медичні проблеми людей літнього і похилого віку

1.Здоров’я літніх людей.

2.Соматичні захворювання, що найчастіше турбують людей похилого віку 3.Побутовий травматизм.

4.Сенсорні порушення.

5.Психічні захворювання

6.Невідкладна допомога в критичних ситуаціях.

7.Фармакотерапія пізнього віку

1. Здоров‘я літньої людини – визначальний чинник формування потреби в медичній та соціально-побутовій допомозі. Оцінювання статусу здоров’я людей похилого віку (за C. Eisdorfer). Особливості стану здоров’я геронтологічної групи населення: рівень загальної захворюваності в

1,7-2,0 рази перевищує аналогічний показник населення середнього віку; множинність захворюваності – у віковій групі 60-69-річних 40,2% осіб мають одночасно 4-5 захворювань, серед 75-річних і старших 65,5% осіб страждають від 5 і більше хвороб одночасно; понад 85% усіх захворювань – це патологія серцево-судинної, дихальної, нервової, кістково-м’язової систем і органів травлення; збільшення онкологічних та ендокринних захворювань; хвороби набувають хронічного, комплексного, взаємообтяжливого характеру з атиповим перебігом, частими загостреннями і ускладненнями, тривалою реконвалесценцією; обмеження або втрата фізичних

можливостей і здатності до самообслуговування внаслідок захворювань, зростання потреби в медико-соціальній допомозі у стаціонарних, амбулаторно-поліклінічних, реабілітаційних закладах або вдома.

Проблеми із здоров’ям, що найчастіше турбують людей похилого віку і старих (P. Fioritto, 1997): аритмії, гіпертонічна хвороба, порушення слуху, коронарна хвороба, ортопедичні захворювання (побутовий травматизм), катаракти, діабет, порушення зору, варикозна хвороба.

2. Соматичні захворювання похилого і старечого віку.

Артеріальна гіпертонія – етіологічні фактори, клінічні прояви, гіпертонічний криз, вимірювання артеріального тиску, робочий АТ, судинні катастрофи, серцева недостатність, діагностика, профілактика, корекція. Стенокардія – симптоматика, диференціальна діагностика, ускладнення, невідкладна допомога, лікування в амбулаторних і стаціонарних умовах. Аритмії. Хронічний бронхіт, бронхіальна астма – причини, ознаки, ускладнення, долікарська допомога при приступі ядухи, профілактика ускладнень і загострень. Цукровий діабет – суть хвороби, особливості діабету 1-го і 2-го типів, ускладнення (діабетична кома, нефропатія, ретінопатія, ангіопатії), невідкладна допомога, харчування і профілактика загострень, догляд за хворими вдома. Пієлонефрит – прояви, діагностика, ускладнення, дієтичне харчування, прогноз.

3. Психічні захворювання пізнього віку.

Загальна характеристика психічних захворювань. Поширеність і структура психічних розладів серед населення геронтологічної групи. Деонтологічні та організаційні аспекти сучасної геронтопсихіатричної допомоги в Україні. Інволюційні психози: інволюційна депресія, інволюційні психози марення (переслідування, втрати, ревнощів), кататонічні та галюцинаторні психози пізнього віку. Органічне недоумство пізнього віку: хвороба Альцгеймера, хвороба Піка, хорея Гентінгтона, хвороба Паркінсона, сенільна деменція, судинна деменція. Догляд за людьми із психічними відхиленнями вдома.

4. Невідкладну долікарську допомог надають особи, які мають елементарні знання про травми, раптові хвороби, нещасні випадки, а також про необхідну допомогу, яку слід надавати негайно на місці випадку до прибуття медичного працівника. Загальні принципи надання невідкладної допомоги: дотримання строгої послідовності дій – швидкий, але обережний огляд постраждалого; оцінювання стану навколишнього середовища; припинення впливу шкідливих факторів або усунення постраждалого із зони їх впливу; з’ясувати причину тяжкого стану і надавати негайну допомогу (зупинка кровотечі, накладання пов’язки, непрямий масаж серця тощо) до прибуття медиків. Якщо причини виявити не вдалося, – транспортувати постраждалого до наближчого медичного закладу. До початку надання невідкладної допомоги потрібно встановити ознаки життя (серцебиття, пульс на артеріях, дихання, реакція зіниць на світло) або ж біологічної смерті (відсутність фотореакції зіниць, симптом “котячого ока”, охолодження тіла, трупні плями, трупне застигання).

Реанімаційні заходи: прекардіальний удар, непрямий масаж серця, штучна вентиляція легень. Допомога при кровотечах (артеріальних, венозних, капілярних, носових, легеневих, шлунково-кишкових). Харчові та медикаментозні отруєння. Опіки термічні та хімічні. Гіпертонічний криз.

5. Фармакотерапія у похилому і старечому віці характеризується певними особливостями застосування медикаментозного лікування у цій віковій групі: 1) поліпрагмазія; 2) відсутність експериментальної апробації дії лікарських препаратів у старих людей; 3) відсутність (часто) особистої згоди пацієнта на виконання лікарських призначень; 4) нерозуміння пацієнтом призначень; 5) необхідність тривалого лікування; 6) коштовність призначеної фармакотерапії. Фармакокінетика. Її особливості у пізньому віці: 1) сповільнення абсорбції із шлунково-кишкового тракту; 2) зміна концентрації медикаментів у крові; 3) заповільнення біотрансформації медикаментів – розвиток побічних ефектів; 4) сповільнення екскреції лікарських засобів – зростання ризику і частоти їх токсичного впливу і побічної дії.

Рекомендована література і джерела:

1. Моделювання та впровадження програм щодо здорового способу життя: Метод. матеріали для тренера / Упоряд.: В. В. Лях, Т. Л. Лях. – / Під заг. Ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової/ – К., 2001. – 50 с.
2. Основы геронтологии: Учеб. для студ. высш. учебн. заведений. – М.:ВЛАДОС, 1999. – 160 с.
3. Основы ухода в домашних условиях: Учеб. пособие. М.: Издательство “Мосби”, 1997. – 411 с.
4. Понятовская О. Взгляд в следующий век: [о научно-практической конференции “Пожилые люди: взгляд в ХХI век”]// Социальная защита. – 1999. – №5. – С.18-22.
5. Райн Б. Формирование здорового образа жизни: возможности волонтерского движения: (Рабочие материалы семинара) / Междунар. Федерация социал. Работников, Христиан. Дет. Фонд, Укр. Ассоциация социал. Педагогов и специалистов по социал. Работе. – Ялта, 6-12 июля 2001 г. – 30 с.
6. Реформування пенсійної реформи в Україні. – К., 2000. – Випуски 1-4.
7. Россет Э. Продолжительность человеческой жизни. – М., Прогресс, 1981.
8. Соціальний захист. Пенсійна реформа в Україні: Спеціальний випуск. – 1998. – №8. – 111 с.
9. Соціально-психологічна реабілітація людей із залежністю від наркотичних речовин: Науково-методична збірка. – К.: Граффіті груп. – 2003. – 121 с.
10. Социальная геронтология: Словарь-справочник: Учебно-справочное пособие для студентов вузов по специальности “Социальная работа”. / Авт.-сост. Н. Ф. Басов. – М., 2000. – 242 с.
11. Социальная работа / Под общей редакцией проф. В. И. Курбатова. Серия “Учебники, учебные пособия”. – г. Ростов н/Д: “Феникс “, 2000. – 576 с.
12. Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие / Отв. ред. д. и. н., проф. Е. И. Холостова, д. и. н., проф. А. С. Сорвина. – М.: ИНФРА-М, 2002. 427 с.
13. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. – СПб.: Питер, 2002. – 256 с.
14. Теория социальной работы: Учеб. пособие / М. В. Ромм, Е. В. Андриенко, Л. А. Осьмук, И. А. Скалабан и др.; Под ред. М. В. Ромма. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2000. Ч. П. – 112 с.
15. Технологии социальной работы с пожилыми людьми: Учеб. пособие для сотрудников учреждений социального обслуживания населения / Сост. С. А. Шахова, О. В. Джигкаева, Н. Б. Соловьева. – Иваново, 2003. – 270 с.
16. Уход за престарелыми людьми на дому: Пособие для патронажных работников / Ред.-сот. Э. В. Карюхин. – М.: Подкова, 1999. – 149 с.
17. Фролькис В. В Старение и функциональная специфика клеток // Вестн. АМН СССР, 1984, №3.
18. Холостова Е. И. Пожилой человек в обществе / Социально-технологический институт. – М., 1999. – 198 с.
19. Штернберг Э. Я. Геронтологическая психиатрия. – М.: Медицина, 1977. – 214с.
20. Щукина Н. П. Методологические аспекты изучения взаимопомощи пожилых людей. / Социально-технологический институт. – М., 1999. – 60 с.
21. Як оформити пенсію? / Уклад. Т. Гребнєва. – К.: Ін-т громадян. сусп-ва, 1999. – 35 с.
22. Чайковська В. Геріатрична допомога населенню України // Соціальна політика і соціальна робота. – 2003. – №1 (24). – С. 89-99.
23. Яцемирская Р. С., Беленькая И. Г. Социальная геронтология : Учебное пособие для вузов. – М.: Гуманит. издат. центр “Владос”, 1999. – 224 с.
24. Coleman, D. (1999). Harm Reduction. Pragmatism or ResignationB. C. Medical Journal. – 41(9). Р.426-432.
25. Featherstone, M., Hepworth, M. Images of Aging. In Encyclopaedia of Gerontology. (1996) Age, Aging and the Aged. Ed. James E. Birren. Р.743.
26. Fishbein, D. H., Pease, S. W. The Dynamics of Drug Abuse. – Toronto, Alan & Bacon. – 1996. – 186 р.
27. Kadushin, G., Egan, M. Ethical dilemmas in home health care: a Social Work perspective. Health and Social Work. – 2001 – 26(3). – Р.136.
28. Quinn, M. J. Elder abuse and neglect. / The encyclopedia of Aging. New York: Springer Publishing Co. – 1987.- Р.202-204.
29. Безруков В. Мораль та етика в геронтології // Web:www. visnyk-nanu. kiev. ua
30. Васильчиков В. М. Организация нестационарного и стационарного социального обслуживания пожилых людей Российской Федерации // Web:www. dobroedelo. ru
31. Типове Положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів праці (Затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України 29.12.2001 №549) // Web:www. nau. kiev. ua
32. Хартия пожилых людей. Принята Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ (постановление №11-15 от 15 июня 1998 года) // Web:www. dobroedelo. ru/vrc/pravo


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Здоров’я і медичні проблеми людей літнього і похилого віку

Categories: Твори з української літератури

Links