Як виникла антична література?

Антична Література не мала змоги грунтуватися на попередній літературні традиції, оскільки такої не існувало. Тому вона виникає на основі різноманітної народної творчості. Це насамперед міфологія. Міфи увійшли не лише до античної літератури, а й стали невичерпним джерелом сюжетів для подальших творів світової літератури. Антична література виникає з пісень, які виконувались піл час праці, свят, обрядів, військових походів. Також в основу творів давньої літератури ліг Народний епос. Антична література охоплює усі літературні роди: лірику,

епос та драму. Її виникненням театру Драма поділяється на комедії, трагедії та власне драми, Епос існував у формі епічних поем, які створювались особливим віршованим розміром – гекзаметром та виконувались речитативом у музичному супроводі. Антична лірика також найчастіше супроводжувалась музикою, але пізніше виникла так звана декламаційна лірика, яку проголошували без супроводу музичних інструментів.

Окремим жанром античної літератури є міф, який є наслідком народної творчості, тобто певного автора міфи не мають. Вони існували у різних варіантах. Корпус античних міфів – дуже розгалужена система з безліччю

образів та сюжетів.

Античній добі був притаманний міфологічний світогляд, тобто Природа як наслідок дії богів. Міф виконував багато функцій; пояснення навколишнього світу, повчальну та розважальну функції, за допомогою міфів передається інформацію від покоління до покоління (як про звичаї, так і події), оскільки писемності не було. Доля людини вважалась наперед передбаченою волею, богів, тобто світогляд античних людей був фаталістичним. Найповніше фаталізм як спосіб світобачення відобразився в античній трагедії. Розкажіть про античний театр.

Антична лірика жанрово різноманітна. Її заведено поділяти на дві великі групи декламаційну та пісенну. До декламаційної відносять елегію та ямби, пісенну ж поділяють за кількістю виконавців на сольну й хорову. Ліричний герой Анакреонта оспівує життєві насолоди. Його філософія близька до філософії Епікура.

Найвидатнішими представниками античної драми вважаються Софокл, який творив у жанрі трагедії, та комедіограф Арістофан. Чому вважають, що ” Енеїда ” Вергілія є творчим наслідуванням Гомерових поем. У своїй поемі “Метаморфози” Овідій створив цілу галерею античних міфів, одним спільним мотивом – мотивом перетворення (метаморфоза означає перетворення). Автор переповідає міфи від перших космогонічних міфів (тобто міфів про походження світу) до майже сучасних йому подій. Поема вважається енциклопедією давніх міфів, але це не лише упорядкування відомих сюжетів, а й їх осмислення, надання їм особливого повчального змісту. У чому новаторство поезії “До Мельпомени” Горація? у своїй поезії “До Мельпомени” Горацій закладає традицію поезій, у яких аналізує свій творчий доробок. До нього таких поезій не існувало. Мотиви до Мельпомени Еорація неодноразово використовували автори різник часів (порівняймо з поезією О. Пушкіна “Я памятник себе воздвиг…”).

Дослідники традиційно виділяють три цикли античних міфів: троянський (про події троянської війни), фіванський (про царя Едіпа) та цикл (про пригоди Яссона та золоте руно). Але існує й інша класифікація, за якою міфи розподіляють тематично: міфи про походження світу, міфи про богів, міфи про ісроїв тощо.

Гомерівське питання – це комплекс літературознавчих проблем, пов’язаних з творчістю Гомера, з авторством поем, які традиційно приписують Гомеру. Багато питань і досі залишаються нерозв’язаними. Схарактеризуйте пафос “Іліади” та “Одіссеї” Гомера.

Поема “Іліада” Гомера має виразний гуманістичний пафос, у ній засуджується Війна як неприродне, антигуманне явище. Автор співчуває стражданням людей, оспівує мирне життя без війн. У “Одіссеї” Гомер оспівує люський розум, кмітливість та допитливість, звертається до Теми патріотизму та зв’язку зі своєю землею, порушує морально-етичні проблеми.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)


Як виникла антична література?

Categories: Нові твори

Links