“Шляхи подолання негативного впливу людини на біосферу”

Місце людини в біосфері відрізняється істотною специфікою, зумовленою самою природою людини. Її існування, як і всіх інших гетеротрофних організмів, залежить від наявності органічної їжі, повітря, води і т. д. У той же час людина має особливості, що виділяють її серед інших, – здібностями до праці, творчої діяльності, соціальним відносинам.

На ранніх етапах існування людини її діяльність не порушувала рівноваги в біосфері. Споживані ресурси природи і продукти людської життєдіяльності циркулювали в загальному кругообігу речовин, так

само як і у інших видів живих істот. Згодом же, у міру збільшення чисельності людей і розвитку цивілізації, інтенсивність використання нашим суспільством природних ресурсів стала різко зростати. Людина стала потужним екологічним фактором, що порушує рівновагу в біосфері.

Вплив людини на навколишню природу на теперішній час досяг планетарних масштабів. В результаті діяльності людини відбуваються зміни клімату, ландшафтів, атмосфери, видового і чисельного складу живих організмів. Повсюдне знищення лісів призводить до зниження виділення кисню та утилізації вуглекислого газу, порушення водного режиму, ерозії

грунтів, зміни клімату. Спалюючи органічне паливо – вугілля, торф, деревину, нафтопродукти, люди знижують вміст кисню в атмосфері. Так, наприклад, при пробігу автомобілем 100 кілометрів шляху витрачається річна норма кисню, необхідна для дихання однієї людини.

За останні десятиліття відзначаються підвищення вмісту вуглекислого газу в атмосфері, накопичення промислової пилу. Це веде до виникнення парникового ефекту – порушення розсіювання тепла з поверхні Землі в космос, що обертається поступовим потеплінням клімату на планеті. За деякими даними, за останні 30 років середня температура приземної атмосфери підвищилася на 1 °С. Якщо тенденція забруднення атмосфери збережеться, то через 50 років температура збільшиться ще на 2-3 °С, що загрожує таненням “полярних шапок” і, внаслідок цього, катастрофічним підвищенням рівня Світового океану, який буде дорівнювати приблизно на 50-60 м. При цьому величезні простори суші виявляться затопленими.

В атмосферу щорічно викидаються мільйони тонн забруднюючих біосферу речовин. Особливу небезпеку становить сірчистий газ, який, з’єднуючись з парами води, утворює сірчисту кислоту і служить причиною випадання кислотних дощів.

Повсюдно на нашій планеті відзначається погіршення стану водних систем в результаті іригаційних і меліоративних заходів. Виснажуються підземні води, відбувається масова загибель малих річок, скорочується водостік великих, висихають великі водойми, наприклад, Арал.

Промислові та побутові стоки, забруднюючі гідросферу отруйними речовинами, радіоактивними відходами тощо, становлять 700 км3 на рік, а це приблизно 3% всього планетарного обсягу води. Важкої шкоди природним водним системам завдає “теплове забруднення” – скидання гарячих промислових вод.

Значний наш вплив і на літосферу. Розорювання земель для сільськогосподарських потреб, а сьогодні близько 30% суші зайнято угіддями, призводить до ерозії грунтів, їх засолення, підняттю грунтових вод. Нарешті, людина знищує окремі види рослин і тварин. Так, були винищені тур, морська корова, епіорніс, і багато інших. Чимало видів тварин, які знаходяться на межі зникнення, – зубри, кулани, білі ведмеді, сині кити, багато видів промислових риб.

Розглядаючи перехід біосфери в ноосферу (“сферу розуму”), В. І. Вернадський припускав планове, науково обгрунтоване використання природних ресурсів, яке передбачає “розумне” поєднання потреб людського суспільства і нормального функціонування біосфери. Спочатку ноосфера представлялася як “мисляча оболонка Землі”. В даний час під ноосферою розуміють біосферу, перетворену працею і науковою думкою людини.

В ідеалі ноосфера являє собою новий етап розвитку біосфери, в основі якого лежить розумне регулювання взаємовідносин людини і природи. Проте в даний момент людина впливає на біосферу в більшості випадків згубно. Нерозумна господарська діяльність людини призвела до появи глобальних проблем, серед яких:

– Зміна стану атмосфери у вигляді появи парникового ефекту і озонового кризи.

– Зменшення площі Землі, зайнятої лісами.

– Спустошення земель.

– Зменшення видового різноманіття.

– Забруднення океанічних і прісних вод, а також суші промисловими і сільськогосподарськими відходами.

– Безперервне зростання чисельності населення.

До теперішнього часу людство явно недостатньо приділяло уваги проблемам охорони біосфери та раціонального природокористування. Однак в останній чверті ХХ століття проблеми довкілля і регулювання взаємовідносин з природою стають справою кожного. Суспільство впритул наблизилося до можливості глобальної екологічної катастрофи. Загроза власному існуванню змушує людство невідкладно вирішувати ці проблеми.

Нині існують численні урядові та громадські організації, наукові колективи, що проводять оцінку стану біосфери, розробку програм і науково-технічних проектів з усунення шкоди, завданої природі, з проведення природоохоронних заходів. У промисловості, сільському господарстві, на транспорті, в комунальній сфері розробляються і впроваджуються нові технології, спрямовані на зниження негативного впливу людини на біосферу. У політиці проблеми екології також займають одне з провідних місць. Підписуються численні міждержавні договори та угоди з приводу спільних дій в галузі охорони природи і раціонального її використання. Всі ці процеси підтверджують ідею В. І. Вернадського про перетворення біосфери в ноосферу і дають підставу людству з оптимізмом дивитися в майбутнє.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


“Шляхи подолання негативного впливу людини на біосферу”

Categories: Твори на задані теми

Links