Проблема батькiв i дiтей та ii актуальнiсть у наш час (за твором “Дикий Ангел”)

I. Найголовнiшi проблеми п’єси “Дикий Ангел”. (О. Коломiєць гостро i принципово
порушує у творi такi проблеми: єднiсть особистого i громадського, чесна i сумлiнна
праця кожного члена суспiльства, вiдповiдальнiсть перед майбутнiми поколiннями за
свою працю. Сам автор так визначив проблему п’єси: “Повiсть про сiм’ю”.)

II. Проблематика, образи, конфлiкти п’єси.
1. Визначальнi принципи Платона Ангела. (Сiм’я Ангелiв
Ї проста робiтнича родина, яка живе в добротному власному будинку. Глава
сiм’i впевнений: батьки

повиннi вiдповiдати за своiх дiтей, за честь
роду. Вiн має твердi переконання, що праця
Ї найголовнiше мiрило, тому молодi люди з шiстнадцяти рокiв повиннi працювати,
iсти свiй хлiб.)
2. Ставлення Ангела до своiх дiтей. (Автор змалював Платона Ангела людиною з
твердими переконаннями. Вiн не перекладає вiдповiдальнiсть за виховання дiтей анi
на школу, анi на мiлiцiю,
Ї виховує сам. “У державi вас мiльйон
Ї за всiма i не встежиш, а в мене вас четверо. Кожного мушу бачити i за кожним
наглядати! Споконвiкiв так велено говорить вiн. Батько любить своiх синiв,
бажає щастя, та як до обставин, поводиться досить жорстоко.

Коли Павлик, не маючи
постiйного заробiтку, одружився, батько виганяє його з дому, хоча сам потiм
страждає, мучиться, переживає, але вiд свого слова не вiдмовляється.)

3. Розумiння батька дiтьми. (I Павло, i Петро, i Федiр, i дочка Тетяна спочатку
не розумiють батька, ображаються на нього, та минає час, i вони бачать, яка
правдива, справедлива i потрiбна батькiвська наука. Петро хоче бути схожим на
батька, наслiдує його навiть у дрiбницях. Павлик iз почуттям власноi гiдностi
повертається з Пiвночi, де працював, бо здатний забезпечити себе i дружину.)

III. Актуальнiсть п’єси сьогоднi. (Проблема батькiв i дiтей iснуватиме вiчно.
Батьки не завжди намагаються зрозумiти своiх дiтей, розмовляють з ними не як
iз рiвними, часто повчальним тоном. Молодь хоче бути самостiйною, часто не
прислухається до мудрих порад дорослих. П’єса О. Коломiйця, порушивши одну з
найважливiших проблем життя
Ї батьки i дiти, є актуальною i сьогоднi. Вона допомагає розiбратися у складних
стосунках батькiв i дiтей, вказує на шляхи iх покращення, показує, якими
повиннi бути стосунки мiж рiдними.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Проблема батькiв i дiтей та ii актуальнiсть у наш час (за твором “Дикий Ангел”)

Categories: Твори на вільні теми

Links