“Пісня про Гайавате”-Яку роль грає мир природи

Древній людині здавалося, що все у світі живе своїм життям і управляється могутньою силою. Законів природи він ще не знав і думав, що всіма явищами уп-равляют божества або парфуми. Ці перед-ставления про світ знайшли відбиття в “Пісні про Гайавате”.

Міфологічні подання индей-цев складалися в єдності людини й навколишнього світу. Мир природи неотде-лим від миру людини. Тільки завдяки природі існує людина, Природа так-ет йому життя й у той же час вона може бути ворожої, протистояти людям – Гайавата бореться з Ведмедем і Осетром і здобуває

перемогу.

Майже у всіх племен відзначені міфи про створення миру, про чотири стихії (земля, вогонь, вітер, вода). В індійському епосі один із центральних мифологиче-ских мотивів – мотив створення миру.

Створення Всесвіту пов’язане з її одушев-лением. Не випадково в основі багатьох ска-заний лежить прийом одушевления. Сотво-Рение миру – це й облаштованість. Гайавата посланий розчистити ріки, ліси й рибалка-ные місця.

Яке значення має образ співака ( музи-канта Навадаги) у поемі? У яких добутках ви зустрічалися з образами співаків, ведучих по-вествование?

З образами співаків, від імені яких ве-дется

оповідання, ми зустрічалися в билинах, піснях, авторських произведени-ях. Це Боян в “Слові об полицю Игореве”, гуслярі в “Пісні про купця Калашнико-Ва…” М. Ю. Лермонтова. Вони є але-сителями народної епічної свідомості. За допомогою таких образів автори переду-ют народне сприйняття що відбувається.

Чому Лонгфелло назвав своє произведе-ние піснею? Знайдіть у тексті художні особливості, характерні для пісенного жанру (образи, виразний^-виразні-зображувально-виразні средст-ва, музикальність мовлення).

Пісня – одна із самих древніх форм ліричної поезії, у якій відбиті історичні події, міфологічні й легендарні подання людей, ге-роические діяння великих предків. Рід^-рід-на-рід складає пісня тоді, коли испытыва-ет співчуття до героя. Пісня рассказыва-ет про реальні або легендарні події. У поета з’являється можливість із по-міццю цієї форми створити ілюзію объ-ективного відносини до героїв, тому що герої показані як би очами наро-да.

Бунін відзначав “рідку красу художест-венних образів і картин” поеми. Доведіть це твердження.

Добуток насичений мальовничими й поетичними рядками. Воно воскреша-ет перед нами красу незайманих лісів і прерій, зачарування народних переказів, відтворить цільні характери первобыт-ных людей. Численні епітети (у чудових мріях), метафори (у пишній заграві заходу), порівняння ( чиопустився він хмаринкою, иль піднявся, як тумани) сприяють створенню яскравих і поетичних картин.

Якщо ви читали добутки про життя індіанців Ф. Купера, М. Рида й інших письменників, то спробуйте зрівняти ці книги з “Піснею про Гайавате”.

Вчасно створення “Пісні про Гайава-Ті” чимало романів було присвячено жиз-ні червоношкірих жителів Америки – ро-маны Ф. Купера, М. Рида й ін. Нерідко індіанці в них виступають умовними персонажами, що лише пожвавлюють при-ключенческий сюжет. Лонгфелло ставив перед собою інше завдання: він хотів вос-створити майже зниклий мир амери-канской старовини, передати відчуття ут-раченного єдності людини й природи, почуття органічності буття. Описуючи мир природи, поет звертається до фольк-лорной образності, незвичайним метафо-рам, у яких відбите світосприймання корінних жителів Америки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


“Пісня про Гайавате”-Яку роль грає мир природи

Categories: Нові твори

Links