Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності

А. Ознайомлювальне читання. Цей режим читання є найбільш розповсюдженим у всіх сферах життя і здійснюється на матеріалі автентичних текстів, які несуть інформацію про побут, традиції, культуру, історію країни, Мова якої вивчається. Це читання про себе без вказівки на обов;язкове наступне використання здобутої інформації. Особливостями цього способу читання є високий темп ознайомлення з усім текстом, точність розуміння основного змісту та найбільш суттєвих деталей.

Б. Вивчаюче читання має своєю метою досягнення максимально повного і

точного розуміння інформації тексту і критичного осмислення цієї інформації. Однією з цілей такого читання є формування в учнів умінь самостійно долати труднощі мовного та смислового характеру. Це вдумливе читання, яке здійснюється у повільному темпі, а його об;єктом є “вивчення” не мовного матеріалу, а тієї інформації, що подається у тексті.

В. Вибіркове/ переглядове читання. Метою цього режиму читання є формування уміння швидко переглянути ряд матеріалів (газет, статей), для того щоб знайти конкретну інформацію. Учень повинен швидко переглянути текст, знайти потрібну інформацію і сконцентрувати на ній свою

увагу, намагаючись зрозуміти її повністю.

Труднощі навчання читання іноземною мовою. Процес навчання читання іноземною мовою ускладнюється цілим рядом об;єктивних та суб;єктивних факторів. Найбільш характерними з них є такі:

Кількісна неадекватність між буквами та звуками у слові, тобто між графічним та звуковим образом слова; різночитання однакових букв та буквосполучень; кількість букв алфавіту та кількість графем, які вони утворюють; наявність “німих” букв у словах; наявність багатозначних та конвертованих слів; непрямий порядок слів (інверсія); звороти з дієприкметниками та дієприслівниками; умовні безсполучникові речення; герундіальні звороти; складні речення та конструкції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності

Categories: Нові твори

Links