Історія англійської мови в США

Незважаючи на те, що розходження між англійською мовою в США й Англії вже давно обертали на себе увага дослідників, у лінгвістичній літературі немає робіт, присвячених систематизованому зіставленню цих двох основних варіантів англійської мови. Як правило, у роботах, присвячених цій темі розпізнавальні елементи американського й британського варіантів розглядаються не в контексті язикової системи, а з іншими елементами язикової структури

У цьому й складається наукова актуальність даної проблеми. Тим часом, представляється ясним, що

реальна картина існуючого співвідношення між американським і британським варіантом англійської мови може бути розкрита не шляхом простого переліку їхніх розпізнавальних рис, а лише шляхом виявлення питомої ваги розпізнавальних елементів, а також масштабів і глибини розходжень на всіх рівнях язикової структури. А це може бути досягнуто лише в тому випадку, якщо розпізнавальні й загальні елементи розглядаються як складова частина єдиної язикової системи

Виходячи зі сказаного виявляємо, що об’єктом дослідження є лексика англійської мови. А предметом дослідження – розходження в лексиці британського й американського

варіантів англійської мови. У минулому увага лінгвістів бути в значно більшій мері звернено на походження розходжень між американським і британським варіантами, чим виявлення співвідношення між ними в сучасній мові. Найбільше істотно розпізнавальні риси варіантів англійської мови, що зіставляють, можуть бути виявлені в рамках нормованої літературної мови. Метою нашого дослідження є – виявити розходження в лексиці британського й американського варіантів англійської мови на прикладі різних публікацій з газет і журналів. Поставлена мета конкретизується наступними завданнями:

Історія англійської мови в США Англійську мову вперше проникнув у Північну Америку на початку XVII століття. Перша колонія англійців на американському континенті була заснована в 1607 році. Таким чином, Історія англійської мови в Америці нараховує три з половиною століття. Ранній період (з початку XVII століття до кінця XVIII століття), що характеризується формуванням американських діалектів англійської мови. (Діалект [гр. dialektos] 1) місцевий прислівник, говір, інакше – територіальний діалект, що обслуговує народні маси; має свій граматичний лад і основний словниковий фонд; у процесі утворення нації може лягти в основу національної мови. і пізній (XIX – XX вв.), що характеризується створенням американського варіанта англійської мови. Ці періоди приблизно рівні за часом, але аж ніяк не рівні по своєму значенню

На початку даного періоду англійська Мова в Америці, в основному, відповідав тим нормам, які були прийняті в Англії в XVII столітті. Англійська вимова XVI – XVII століть істотно відрізняється від вимови сучасної мови. Зміни або зовсім не торкнулися англійської мови в Америці, або відбилися на ньому в значно меншому ступені. Таким чином, до кінця розглянутого нами періоду в Америці вже намітилися істотні відхилення від братніх норм літературної вимови

Архаїзм – стародавнє слово або зворот мовлення, що вийшло із уживання. Іноді в розряд архаїзмів переходило слово в цілому, наприклад, дієслово loan, у значенні позичати, позичати. Самий ранній приклад уживання цього дієслова в англійській мові, наведена в Оксфордском словнику, датується XIII століттям. У пам’ятниках XVII століття він зустрічається ще досить часто. Надалі дієслово loan вийшов з побуту в Англії, але зберігся Вамерике.

Надалі в Англії відбулося звуження значення цього слова й уживання дієслова guess у зазначеному значенні стало розглядатися як архаїзм. Тим часом в Америці слово guess аж ніяк не втратило цього значення. Уже наприкінці XVIII – на початку XIX століття англійці вважали подібне слововживання американізмом. Однак найбільший інтерес в області лексики являють собою розбіжності, обумовлені поповненням словникового складу англійської мови в Америці. Неологізм – гр. Logos – слово, – нове слово, язикове нововведення (зворот мовлення, граматична особливість), що з’являється в мові. У численних неологізмах XVII – XVIII століть знайшли своє відбиття нові умови життя перших англійських колоністів в Америці. Тут ми знаходимо загальну групу слів, що позначають природні умови американського континенту, його флору й фауну, наприклад: moose – американський лось, live-oak – виргинский дуб, hickoku – північноамериканська ліщина gap – гірський прохід backwoods – лісова глухомань. В особливу групу варто виділити лексику, що ставиться до побуту перших поселенців з Англії, до нових способів ведення господарства й т. п. Наприклад: corndodger – кукурудзяний корж, coleslaw – шинкованная капуста, lot – ділянка землі. До цього ж періоду ставиться поява в мові колоністів значної групи слів, які позначали різні реалії, пов’язані з життям і побутом корінних мешканців континенту – індіанців

Наприклад: moccasin – мокасин, squaw – індіанка, medicine-man – шаман індійського племені, warpath – похід північноамериканських індіанців. Поповнення словникового складу англійської мови в Америці йшло двома шляхами: а) за рахунок утворення нових слів і сталих словосполучень і переосмислення старих; б) методом запозичень із інших мов. Серед нових слів, утворених в американських колоніях Англії в XVII – XVIII століттях, більшість становлять складні слова створені шляхом субстантивації словосполучень типу “прикметник + іменник” і “іменник + іменник”. Ці перетворення виникли на базі тих слів, які входили в лексику ранненовоанглиского мови. Наприклад: The Bull-Frog – бик, мукання якого нагадує жаб’яче квакання

Співіснування старого й нового значення відзначається, наприклад, в іменника frontier, що придбало в Америці додаткове значення: знову освоєний або малонаселений район, що безпосередньо примикає до пустелі або ненаселеної місцевості. На основі цього нового значення виник ряд складних слів і сталих словосполучень, у яких одним з елементів є frontier у його американському значенні. (Наприклад frontierman, frontier country, frontier town)

Іноді причиною, що спричиняється розвиток слова нового значення є функціональна тотожність або подібність позначуваних цим словом предметів. Це явище виявляється, наприклад, в англійського слова store, що в Америці придбало значення магазин, крамниця. Таке переосмислення було викликано тим, що в той час у колоніях будь-який магазин у силу необхідності одночасно був і складом товарів. Звідси виникло стале словосполучення keep the store мати магазин. Особливу групу становлять слова, лексичне значення яких піддалося повному переосмисленню. Тут насамперед слід зазначити випадки так званого звуження значення. Цей процес простежується, наприклад, в англійського іменника corn, що в Англії означає будь-які зернові культури. В Америці слово corn стало позначати кукурудзу, тобто саме ту культуру, що доводилося в основному обробляти першим поселенцям

Таким чином, якщо раніше в основі слова лежало різне поняття, те тепер воно було замінено поняттям видовим. Сюди ж ставляться й випадки переосмислення, у результаті якого зв’язок з вихідним значенням порушувалася, а саме первинне значення даного слова зберігалося лише в британському варіанті, таке семантичне зрушення мало місце в слова lumber, що в Англії означають мізерію, мотлох. Але вже на початку XVIII століття іменник lumber стало означати не тільки колоди, дошки та інші предмети, що перепиняли шлях до транспорту й пішоходів, але й лісоматеріали. Надалі первинне значення було повністю втрачене, і слово в його lumber новому значенні у відомій мері витиснуло з американського вживання синонимичное timber.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)


Історія англійської мови в США

Categories: Нові твори

Links