БАЙКА ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ ЖАНР

МУДРІСТЬ БАЙКИ

БАЙКА ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ ЖАНР

Байка – це відповідь на запитання, поставлені перед людиною самим життям.

Олександр Потебня

У міфах наші пращури втілювали свої уявлення про створення й будову світу. А як людині жити, якими моральними нормами керуватися – цього навчали казки, прислів’я, приказки та байки, які теж мають повчальний зміст.

Байка як жанр літератури спирається на традиції фольклору. У ній поєднались ознаки казки про тварин і прислів’я. Персонажам, які прийшли в байку з усної народної творчості,

притаманні усталені риси характеру та поведінки. Лисиця завжди хитрує, лев прагне влади, заєць усього боїться, віслюк постійно пошивається в дурні. Ключовою ознакою байки, як і народних казок про тварин, є алегорія – перенесення людських якостей і стосунків, загальних уявлень про них на конкретні образи (тварин, рослини, людей, предмети). Алегорія є способом інакомовлення, тобто коли мовиться про одне, а на увазі мається зовсім інше. Наприклад, образ вовка дає можливість байкареві викрити жорстокість, а потім показати несправедливість і беззаконня, до яких призводять ці якості. Алегоричні персонажі тварин віддзеркалюють

світ людей, їхні стосунки, уявлення про чесноти та вади.

Найчастіше в байках розкриваються моральні хвороби людського суспільства: знущання сильних над слабкими, прагнення до багатства будь-якою ціною, жорстокість, надмірна довірливість, брехливість, свавілля, несправедливість та ін. Викриваючи вади, байкарі водночас уславлюють високі моральні якості людини, які завжди цінувалися в народі и оспівувались у творах усної народної творчості: чесність, доброта, працьовитість, скромність, природний розум тощо.

У побудові байки визначають дві основні частини: розповідь (про якусь ситуацію чи епізод) і мораль1 – висновок, який утілює ідею байки та її повчальний зміст. Мораль може ластитися як на початку байки (зачин), так і наприкінці твору (кінцівка). Мораль (у вигляді влучного висловлювання) містить глибоке узагальнення, яке може бути доречним у різних життєвих ситуаціях, нерідко стаючи крилатим висловом. Моральні висновки байки мають на меті практичне застосування – указати на недоліки, висміяти вади або негативні явища, попередити людину, підказати розумне рішення.

У байці немає розгалуженого сюжету, розлогих описів, великої кількості персонажів. У цьому жанрі на прикладі простої ситуації та 1-2 (рідше 3-4) персонажів розкривається певна проблема, що стосується людської поведінки, характеру або явища життя.

Байка (з давньоруськ. баять, баити, тобто говорити, розповідати) – короткий віршований або прозовий літературний твір повчального змісту, у якому діють алегоричні персонажі, що уособлюють риси людських характерів, чесноти й вади, явища життя.

Характерні ознаки байки:

– невеликий обсяг. – алегоричність персонажів; – прихований зміст (інакомовність); – повчальний характер; – висміювання недоліків людини та вад суспільства: – утілення уявлень про моральні принципи життя та поведінки; – чітка будова (розповідь і мораль); – відкрита присутність автора; – наявність дотепних і влучних висловів, що нерідко стають приказками та прислів’ями.

Перевірте себе

1. Дайте визначення байки.

2. З яких частин вона складається?

3. Назвіть характерні ознаки байки.

4. Що поєднує казку про тварин і байку?

5. Чим вони відрізняються?

1 Мораль – система норм і оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві; повчальний висновок байки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)


БАЙКА ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ ЖАНР

Categories: Твори з зарубіжної літератури

Links